ครม.ไฟเขียว ปรับเงินเดือนทหารให้เท่าตำรวจเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก youtube.com โพสต์โดย DNNTHAILAND

          ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ ก.กลาโหม เสนอขอแก้ พ.ร.บ. ขึ้นเงินเดือนทหารให้เท่ากับตำรวจยศเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

          จากกรณีที่ กระทรวงกลาโหม ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (22 พฤศจิกายน) เพื่อขอความเห็นชอบแก้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ... เพื่อให้ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจในระดับชั้นประทวนได้เงินเดือนที่เท่าเทียมกัน โดยจะขอปรับขึ้นเงินเดือนทหารทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบัน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกลาโหม ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2521 

          ทั้งนี้ ปกติแล้ว ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจในระดับชั้นยศเดียวกัน จะได้รับเงินเดือนเท่ากัน แต่เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ก็ทำให้ข้าราชการทหารและตำรวจบางชั้นยศมีระดับเงินเดือนต่างกัน เช่น ข้าราชการทหารชั้นยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3 ถึง น.2 หรือเงินเดือนขั้นหนึ่ง ระหว่าง 6,740-11,120 บาท แต่ข้าราชการตำรวจยศนายดาบ ให้ได้เงินเดือนระดับ ป.3 ถึง ส.3 หรือเงินเดือนขั้นหนึ่ง ระหว่าง 9,470-14,810 บาท

          ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหารในระดับชั้นยศเดียวกัน ได้รับเงินเดือนในอัตราที่เท่าเทียมกัน กระทรวงกลาโหมจึงจำเป็นต้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521

          ความคืบหน้าเมื่อเวลา 14.50 น. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้แถลงว่า ครม.อนุมัติระเบียบการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ทหารชั้นยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก จ่าเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ ซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวน และทหารยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ได้รับอัตราเงินเดือนในระดับและอัตราเดียวกันกับข้าราชการตำรวจที่มีระดับชั้นยศเท่ากัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, youtube.com โพสต์โดย DNNTHAILAND
ครม.ไฟเขียว ปรับเงินเดือนทหารให้เท่าตำรวจ โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09:37:28 92,728 อ่าน แสดงความคิดเห็น